Ξεκινά η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης

Από το Kappa Newsdesk

Παρουσιάζεται το μεσημέρι της Δευτέρας η πολύγλωσση διαδικτυακή πύλη δημόσιας διαβούλευσης για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης και ξεκινά ουσιαστικά η φιλόδοξη αυτή πρωτοβουλία που έχει ως στόχο τη διαμόρφωση μιας συνολικής αντίληψης για το πως πρέπει να να εξελιχθεί θεσμικά και πολιτικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω κυρίως της ενεργοποίησης της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης και της κοινωνίας των πολιτών.

Στις 2μμ της Δευτέρας, εκπρόσωποι των τριών ευρωπαϊκών θεσμών, ο Γκυ Φέρχοφστατ εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Άνα Πάουλα Ζακαρίας, Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Πορτογαλίας εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και η Ντουμπράβκα Σούιτσα, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δημοκρατία και τη Δημογραφία, θα παρουσιάσουν τη διαδικτυακή πύλη σε κοινή συνέντευξη Τύπου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.

“Οι άνθρωποι πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο όλων των πολιτικών μας. Εύχομαι λοιπόν να συνεισφέρουν όλοι οι Ευρωπαίοι στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης και να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στον καθορισμό των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο μαζί μπορούμε να οικοδομήσουμε την Ένωση του αύριο”, δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. “Για να μάθουμε από τις κρίσεις, να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που μας περιμένουν, να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή μας αλληλεγγύη και να οικοδομήσουμε το κοινό μας μέλλον, πρέπει να προβληματιστούμε στο σύνολό μας για την Ένωσή μας και να εμπλέξουμε ενεργά τους πολίτες, την κοινωνία των πολιτών και τα εθνικά Κοινοβούλια”, δήλωσε η Ζακαρίας.

Μέσω της πολύγλωσσης διαδικτυακής πύλης οι πολίτες όχι μόνο θα μπορούν να παρουσιάζουν τις ιδέες τους και να σχολιάζουν προτάσεις, αλλά και να δημιουργούν και να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις. Για να διασφαλιστεί ότι η φωνή των πολιτών ακούγεται στην πράξη, η πλατφόρμα θα συλλέξει και θα αναλύσει τις προτάσεις των πολιτών για μελλοντική εξέταση στις συνεδρίες εργασίας της Διάσκεψης. Η πλατφόρμα είναι επομένως ένα πρωτοποριακό εργαλείο, το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί μια “πανευρωπαϊκή άσκηση μεγάλης κλίμακας στη δημοκρατία” που θα επιτρέψει “μια ανοιχτή και χωρίς αποκλεισμούς συζήτηση με τους πολίτες σχετικά με μια σειρά προτεραιοτήτων και θεμελιωδών προκλήσεων”.

Η δομή του Συνεδρίου

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης αποτελείται από ένα ευρύ φάσμα διασκέψεων και συζητήσεων που θα διοργανωθούν σε ολόκληρη την Ένωση και θα διατίθενται στη διαδραστική και πολύγλωσση ψηφιακή πύλη. Αυτά τα συνέδρια, είτε διαδικτυακά είτε επί τόπου, μπορούν να οργανωθούν σε διαφορετικά επίπεδα -περιφερειακά, εθνικά, διακρατικά ή ευρωπαϊκά- και θα περιλαμβάνουν την κοινωνία των πολιτών και τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Θα δημιουργηθούν επίσης ευρωπαϊκές ομάδες συζήτησης που θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν αναλογικά τη γεωγραφική προέλευση, το φύλο, τις ηλικίες, το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο ή/και το εκπαιδευτικό επίπεδο των πολιτών. Θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις συνεισφορές που συλλέγονται μέσω της πλατφόρμας και να παρέχουν ουσιαστικές και πρακτικές προτάσεις για τη σύνοδο της ολομέλειας της Διάσκεψης διατυπώνοντας ένα σύνολο συστάσεων, τις οποίες θα πρέπει να ακολουθήσει η Ένωση.

Αυτή η σύνοδος της ολομέλειας θα διασφαλίσει ότι οι συστάσεις των ομάδων συζήτησης των πολιτών, οι οποίες θα διεξαχθούν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και θα ομαδοποιηθούν ανά θέμα, θα συζητηθούν χωρίς προκαθορισμένα αποτελέσματα και χωρίς το εύρος τους να περιορίζεται σε προκαθορισμένους τομείς παρέμβασης. Η Ολομέλεια της Διάσκεψης θα συνεδριάζει τουλάχιστον κάθε έξι μήνες και θα απαρτίζεται από εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκτός από εκπροσώπους όλων των εθνικών κοινοβουλίων, σε ισότιμη βάση, και από το σώμα των πολιτών. Θα εκπροσωπούνται επίσης η Επιτροπή των Περιφερειών, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία των πολιτών.

Το έργο και η οργάνωση της Διάσκεψης θα εποπτεύονται από την Εκτελεστική Επιτροπή, αποτελούμενη από εκπροσώπους των τριών θεσμικών οργάνων (το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) σε ίση βάση (σύμφωνα με τις αρχές της δίκαιης συμμετοχής και της λήψης αποφάσεων με συναίνεση).

Δείτε εδώ τη συνέντευξη Τύπου: