Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο ΕΣΠΑ για την Ελλάδα ύψους 21 δις ευρώ

Από το Kappa Newsdesk

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την εξαετία 2021-2027, το οποίο περιλαμβάνει ευρωπαϊκές ενισχύσεις ύψους 21 δισεκατομμυρίων ευρώ, με σκοπό την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, και την ανάπτυξη ενός νέου ανταγωνιστικού και καινοτόμου μοντέλου ανάπτυξης για την Ελλάδα, προσανατολισμένου στις εξαγωγές.

Η Ελλάδα ήταν πρώτη μεταξύ των κρατών – μελών της ΕΕ που υπέβαλλε στρατηγικό έγγραφο αναφοράς για την υλοποίηση των επενδύσεων, και αντίστοιχα είναι το πρώτο ΕΣΠΑ που εγκρίνει η Ένωση στο πλαίσιο του νέου προϋπολογισμού της Ένωσης για την εξαετία 2021-2027. Η εθνική συμμετοχή θα φτάσει τα 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό πακέτο του προγράμματος στα 26,2 δις.

Τι περιλαμβάνει το νέο ΕΣΠΑ

Συνολικά, η συμφωνία εταιρικής σχέσης περιλαμβάνει 22 προγράμματα: 13 περιφερειακά και 9 εθνικά. Τα 13 περιφερειακά προγράμματα (τα οποία συνδυάζουν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+) αντιστοιχούν σε κάθε διοικητική περιφέρεια της Ελλάδας. Η Ελλάδα έχει αναλάβει ισχυρή δέσμευση για συντονισμένη χρήση των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής με τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Επιπλέον, ένα νέο πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων θα διευκολύνει τη διαδικασία προετοιμασίας των έργων και θα συμβάλει στην ενίσχυση της διοικητικής και οργανωτικής ικανότητας των δικαιούχων και των αρχών.

• Πράσινη και ψηφιακή οικονομία
Η Ελλάδα έχει προγραμματίσει σημαντικές επενδύσεις —30% των κονδυλίων του ΕΤΠΑ και 55% των κονδυλίων του Ταμείου Συνοχής— στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης και της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και σε μέτρα για τη διαχείριση των αποβλήτων και των υδάτων. Η ανάπτυξη βιώσιμων δημόσιων συγκοινωνιών θα συνεχιστεί στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη και θα επεκταθεί και σε άλλα αστικά κέντρα σε όλη τη χώρα. Επιπλέον, ένας νέος μηχανισμός διακυβέρνησης θα επιτρέψει περισσότερες επενδύσεις στην προστασία της βιοποικιλότητας. Η Ελλάδα ανέλαβε επίσης ισχυρή πολιτική δέσμευση για το κλείσιμο όλων των λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής έως το 2028, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στους ενωσιακούς και εθνικούς στόχους για κλιματική ουδετερότητα. Τέλος, η συμφωνία εταιρικής σχέσης σηματοδοτεί επίσης μια στροφή όσον αφορά τις οδικές επενδύσεις, οι οποίες μετατοπίζονται σε πολυτροπικούς και πιο βιώσιμους τρόπους μεταφοράς.

• Περισσότερη κοινωνική συνοχή
Η προώθηση της κοινωνικής συνοχής αποτελεί προτεραιότητα και θα επιτευχθεί με επενδύσεις στην απασχόληση, την ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και κατάρτιση, τις πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Η υλοποίηση των επενδύσεων θα συνοδεύεται από βασικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και από μηχανισμούς ανάπτυξης ικανοτήτων για τους δικαιούχους και τη δημόσια διοίκηση.

• Ολιστική προσέγγιση στους τομείς της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της ναυτιλίας
Η Ελλάδα θα επενδύσει σε μια ολιστική προσέγγιση στους τομείς της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της ναυτιλίας, ώστε να επιτύχει την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής, της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, των στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών για βιώσιμη και ανταγωνιστική υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ και της ανακοίνωσης της ΕΕ για τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία. Στη συμφωνία εταιρικής σχέσης περιγράφονται οι τρόποι με τους οποίους θα υποστηριχθούν οι ελληνικοί τομείς της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της γαλάζιας οικονομίας, καθώς και οι παράκτιες κοινότητες. Καθώς κύριος στόχος είναι να προωθηθεί η ανθεκτικότητα, καθώς και η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση, το 35% των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας θα διατεθεί για την ενσωμάτωση των κλιματικών στόχων.

• Ψηφιακή οικονομία και κοινωνία
Θα δοθεί προτεραιότητα σε στρατηγικές επενδύσεις τόσο στις υποδομές όσο και σε ήπια μέτρα για την ψηφιοποίηση των εταιρειών και των δημόσιων υπηρεσιών, αλλά και για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων σε ολόκληρο τον πληθυσμό. Περισσότερο από το 38% των κονδυλίων του ΕΤΠΑ θα στηρίξει την έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη, καθώς και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, βάσει μιας νέας και βελτιωμένης εθνικής/περιφερειακής στρατηγικής για έξυπνη εξειδίκευση.

Τηλεδιάσκεψη Μητσοτάκη-Φερέιρα-Γεωργιάδη

Η ανακοίνωση της έγκρισης του νέου ΕΣΠΑ έγινε από την Ευρωπαία Επίτροπο Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων Ελίζα Φερέιρα, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη και άλλα μέλη της ελληνικής Κυβέρνησης. Η Ευρωπαία Επίτροπος δήλωσε πως “πρόκειται για ένα πολιτικό συμβόλαιο που μεταφράζει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε εθνικές προτεραιότητες και επενδυτικά σχέδια με στόχο να καταστούν τα κράτη μέλη μας ανθεκτικά στις προκλήσεις του μέλλοντος, και παράλληλα να διορθωθούν οι εσωτερικές ανισότητες. Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με όλα τα κράτη μέλη για να διασφαλίσει ότι η επόμενη περίοδος προγραμματισμού θα έχει θετικά αποτελέσματα για όλες τις περιφέρειες και όλους τους πολίτες, οπουδήποτε κι αν βρίσκονται. Υπάρχει δυνατότητα για ένα πιο συνεκτικό μοντέλο ανάπτυξης, με ισχυρότερες και ανθεκτικότερες οικονομίες και κοινωνίες. Είναι καιρός να κάνουμε τις εσωτερικές ανισότητες παρελθόν”. Η Ελίζα Φερέιρα ανέδειξε δύο βασικά σημεία του σχεδίου: την έμφαση στην έρευνα και την καινοτομία, και “το γεγονός ότι βλέπουμε στο σχέδιο ότι θα πρέπει να γίνει πολλή δουλειά στα μοντέλα διακυβέρνησης, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, σε ζητήματα όπως η διαχείριση αποβλήτων και η διαχείριση των υδάτων. Επίσης στην οργάνωση προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας καθώς και στις δομές των οργανισμών που διαχειρίζονται τα προγράμματα αυτά καθώς και στην ποιότητα της διοίκησης και στις δυνατότητες των δικαιούχων”.

Μητσοτάκης: 77 δις συνολικά για την ενίσχυση της ελληνικής Οικονομίας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε την Ευρωπαία Επίτροπο και ανέφερε πως τα 26,2 δις του νέου ΕΣΠΑ μαζί τα 18 δις επιχορηγήσεων, τα 13 δις ευρώ δανείων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά και τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και τα υπόλοιπα πακέτα χρηματοδότησης της ΕΕ, έχουμε σχεδόν 77 δις διαθέσιμα για την ενίσχυση της ταχείας ανάκαμψης της ελληνικής Οικονομίας. Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως τα ευρωπαϊκά αυτά κονδύλια είναι εξαιρετικά σημαντικά για την περιφερειακή σύγκλιση, την ικανότητα υλοποίησης του ψηφιακού μετασχηματισμού και τη μετάβαση προς μια οικονομία με λιγότερες και τελικά μηδενικές εκπομπές, αλλά και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη διασφάλιση της δημιουργίας πολλών και καλών θέσεων εργασίας για τους νέους της χώρας. “Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η ανάπτυξη του ΑΕΠ ως ένας αριθμός, το ζητούμενο είναι ασφαλώς η ποιότητα της ανάπτυξης, η συνοχή, η πράσινη μετάβαση, η εγγύηση ότι καμιά περιοχή της χώρας δεν θα μείνει πίσω, κυρίως οι περιοχές όπου εφαρμόζουμε μια ταχεία απεξάρτηση από τον λιγνίτη”, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Άδωνις Γεωργιάδης: Η συμμετοχή μας στην ΕΕ βελτιώνει τη ζωή των Ελλήνων

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιαδης ευχαρίστησε και εκείνος από την πλευρά την Ευρωπαία Επίτροπο για την έγκριση του σχεδίου και τόνισε πως τα ευρωπαϊκά προγράμματα και οι επενδύσεις είναι μια απόδειξη για το όφελος που αποκομίζει η Ελλάδα από τη συμμετοχή της στην ΕΕ. “Και θέλουμε πραγματικά να δείξουμε στον ελληνικό λαό πως η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση βελτιώνει τη ζωή των Ελλήνων. Η ουσία είναι να δείξουμε σε όλους ότι το να είσαι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι πολύ θετικό και μπορεί να αλλάξει τις ζωές μας προς το καλύτερο”, ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Δείτε εδώ την παρουσίαση του νέου ΕΣΠΑ 2021~2027:

Δείτε εδώ το βίντεο από την τηλεδιάσκεψη: